دکتر بهنام جبه داری

متخصص مغز و اعصاب

دكتر بهنام جبه داری متخصص بيماری های مغز و اعصاب و ستون فقرات

دارای بورد تخصصی نورولوژی علوم پزشكی تهران سال ١٣٨٦

عضو هيئت علمی دانشگاه علوم پزشكی آزاد اسلامی تهران

عضو انجمن متخصصين مغزو اعصاب ايران